Khẩn trương triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn

Theo đó, các sở quản lý du lịch cần tích cực triển khai việc thông báo về chủ trương, chính sách, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đến tất cả các hướng dẫn viên du lịch do sở cấp thẻ, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, không để trường hợp hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện không được nhận hỗ trợ.

Trước đó, Tổng cục Du lịch đã ban hành Công văn số 979/TCDL-LH ngày 22-7-2021 và mở chuyên mục “Chính sách hỗ trợ” trên Cổng thông tin điện tử: https://vietnamtourism.gov.vn để cập nhật chính sách và kết quả triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch của các địa phương.

Nguồn:http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/1008862/khan-truong-trien-khai-ho-tro-huong-dan-vien-du-lich-gap-kho-khan

  • Tags: