Thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Đây là một phần nội dung Công văn số 1042/UBND-KH&ĐT về việc tăng cường công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2021 vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, phát huy những kết quả đã đạt được và thúc đẩy triển khai áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu năm 2021, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; các tổng công ty, công ty thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, tuân thủ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu và thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2466/UBND-KH&ĐT ngày 17-6-2020 bảo đảm năm 2021: “Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 90% về số lượng gói thầu và 70% về tổng giá trị các gói thầu”; thực hiện nghiêm quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Công văn trên cũng nêu yêu cầu đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất và dự án theo hình thức đối tác công - tư; xây dựng và ban hành quy định pháp luật của thành phố liên quan đến công tác này để sớm triển khai và thực hiện thống nhất theo hướng minh bạch, rõ ràng, dễ tiếp cận thông tin đối với các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án của thành phố.

Trước đó, trong năm 2020, với sự chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, các cấp, các ngành và UBND thành phố đã đặt ra các chỉ tiêu đấu thầu qua mạng vượt các chỉ tiêu của Chính phủ. Nhiều đơn vị có tỷ lệ đấu thầu qua mạng đạt 100%. Theo số liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi của các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đạt 89,6%, tổng giá trị giói thầu thực hiện qua mạng đạt 67,7%.

Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị không báo cáo về đấu thầu, không báo cáo về đấu thầu qua mạng hoặc báo cáo chậm thời hạn, thiếu nội dung; còn đơn vị đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng thấp

Theo Báo HNMO

  • Tags: